Při nákupu nad 3000,- Kč od nás obdržíte jednorázový SLEVOVÝ KUPÓN v hodnotě 4 % Vašeho celého příštího nákupu. Kupón obdržíte na Váš e-mail ihned po dokončení první objednávky.

Pravidla soutěže - Instagram

PODMÍNKY SOUTĚŽE O SUCHÉ PLODY BOBIS SHOP

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

  1. Definice

Pořadatelem soutěže je Robert Rajdl s.r.o., sídlem Fialková 1385/27, Praha 10600, Záběhlice, IČO:06118721, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 275678/MSPH, jakožto provozovatel profilu @bobisshop na sociální síti Instagram.

Sociální síť je sociální síť Instagram provozovaná společností Facebook.

Profil pořadatele: je profil „bobisshop“ na Sociální síti.

Účastníkem soutěže - soutěžícím může být každý registrovaný uživatel Sociální sítě starší 18 let s doručovací adresou v České republice, který má po celou dobu konání soutěže aktivní profil na Sociální síti, sleduje Profil pořadatele a splňuje další soutěžní podmínky.

 

Soutěžní úkol:  soutěžící se do soutěže zapojí tak, že a) u příspěvku Pořadatele zveřejněném na Profilu pořadatele (dále jen „soutěžní příspěvek“) vloží komentář s odpovědí na soutěžní otázku: „Od jaké částky lze na wwww.bobisshop.cz nakoupit s dopravou zdarma?“, b) bude stejným profilem sledovat uživatele, který zveřejnil soutěžní příspěvek a c) zveřejní soutěžní příspěvek ve svém Instagram Story. Soutěžící nesmí svůj komentář u soutěžního příspěvku upravovat.

 

Výherci soutěže jsou soutěžící, kteří jsou náhodně vybráni (vylosováni) Pořadatelem po skončení soutěže ze všech soutěžících, kteří správně splnili Soutěžní úkol. V rámci této soutěže vylosuje Pořadatel celkem 3 výherce, kteří obdrží výherní cenu.

 

Soutěž je platná pouze při celkovém počtu 50  zúčastněných soutěžících.

 

 

  1. Doba konání soutěže

Tato soutěž o balíčky suchých plodů Bobis Shop probíhá od 1.9. 2021 09:00 hod do 07. 09. 2021 23:59 hod.

Pořadatel informuje výherce o výhře nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti. Seznam výherců (názvy profilů výherců na Sociální síti) je pořadatel oprávněn po skončení soutěže zveřejnit na Profilu pořadatele na Sociální síti.

              

  1. Obecné podmínky soutěže

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito soutěžními podmínkami. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Pro svoji účast v soutěži musí soutěžící splnit Soutěžní úkol.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci Pořadatele nebo jakékoliv společnosti patřící do koncernu Pořadatele včetně jejich rodinných příslušníků.

Soutěž není pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem Sociální sítě - společností Facebook. Uvedené společnosti nevznikají ze soutěže žádné závazky ani ve vztahu k Pořadateli, ani k soutěžícím.

 

  1. Výhry a jejich předání

Výhrou v této soutěži je balíček suchých plodů (kešu ořechy natural W240 500g, pomelo kostky 500g a císařská směs 500g. Celkový počet výherních cen: 3 ks. Výhru lze zaslat pouze na adresu v České republice. 

Výherci soutěže budou o výhře Pořadatelem informováni nejpozději do 10 dní od skončení soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti a budou vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů pro zaslání výhry – tj. jména, příjmení a doručovací adresy.

V případě, že výherce na výzvu Pořadatele o sdělení způsobu předání výhry nebo sdělení údajů pro zaslání výhry nereaguje nebo požadované informace nesdělí ani do 5 pracovních dnů ode dne vyzvání Pořadatelem nebo si výherce zaslanou výhru nevyzvedne a zásilka s výhrou se vrátí Pořadateli, vyhrazuje si Pořadatel právo dle svého uvážení výhru si ponechat nebo určit v souladu se soutěžními podmínkami náhradního výherce.

 

  1. Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit nebo ukončit, či změnit její pravidla, a to ze závažných důvodů nebo z důvodu vyšší moci.

Pořadatel si vyhrazuje právo vymazat fotografii, kterou soutěžící zveřejní k soutěžnímu příspěvku, pokud by tato zobrazovala obsah zakázaný podmínkami Sociální sítě či porušující jakkoliv právní předpisy, jakákoliv práva duševního vlastnictví nebo dobré mravy.

Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), či za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

Pořadatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte soukromou zprávu na Sociální síti s oznámením  o výhře nebo pokud na toto oznámení výherce odpoví Pořadateli rovněž prostřednictvím soukromé zprávy na Sociální síti.

Při oprávněném podezření Pořadatele na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Výhry ze soutěže nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním na žádost výherce.

Vyobrazení výher na marketingových materiálech Pořadatele je pouze ilustrativní.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození výhry při přepravě, ani za škody, které může výhra či odměna výherci způsobit, případně dalším osobám, které výherní cenu či odměnu využijí nebo použijí.

 

  1. Závěrečná ustanovení

V případě rozporu ustanovení těchto soutěžních podmínek a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu soutěžních podmínek nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto soutěžních podmínek.

Tyto soutěžní podmínky jsou uveřejněny také na https://www.bobisshop.cz/pravidla-soutez

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOUTĚŽ O BALÍČKY BOBIS SHOP SUCHÉ PLODY.

 

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů soutěžících v rámci soutěže (dále jen „soutěž“) pořádané od 1.9. 2021 09:00 hod do 07. 09. 2021 23:59 hod společností Robert Rajdl s.r.o. v rámci profilu této společnosti „bobisshop“ na sociální síti Instagram (dále jen „sociální síť“).

 

Správce osobních údajů

 

Správcem Vašich osobních údajů v rámci pořádané soutěže je společnost Robert Rajdl s.r.o., sídlem Fialková 1385/27, Praha 10600, Záběhlice, IČO:06118721 registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 275678/MSPH (dále jako „správce“ nebo „pořadatel“). Soutěž není přímo pořádána, sponzorována či spravována provozovatelem sociální sítě - společností Facebook, zpracování osobních údajů pro účely soutěže tak provádí pořadatel.

 

 

Společnost Facebook je však správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků sociální sítě zpracovávaných obecně při jejím provozování a také při provozování dalších produktů společnosti Facebook. Pro více informací vizte příslušné stránky sociální sítě týkající se používání osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875. Upozorňujeme také, že při správě profilu pořadatele na sociální síti se mohou pořadatel spolu se společností Facebook stát společnými správci Vašich osobních údajů, a to s ohledem na to, že sociální síť poskytuje pořadateli při provozu jeho profilu tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují s profilem pořadatele na sociální síti (například jde o informace o počtu osob či profilů, které si zobrazily, okomentovaly nebo reagovaly na příspěvky pořadatele na jeho profilu na sociální síti, souhrnné anonymizované demografické údaje – např. věk, město, pohlaví takových osob apod.). Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů však nese společnost Facebook.

 

Pro funkčnost a zpracování dat při provozu sociální sítě používá Facebook malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do Vašeho počítače či zařízení, pokud toto nezakážete přímo prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací naleznete zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 

Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

 

Rádi bychom Vás informovali, že v rámci uvedené soutěže bude pořadatel soutěže zpracovávat v souladu s právními předpisy tyto Vaše osobní údaje pro účely účasti v soutěži: označení Vašeho profilu na sociální síti. Pro účely zaslání výhry pak pořadatel zpracovává u výherců jméno a příjmení a kontaktní adresu, o které Vás požádá v případě, že se stanete výhercem. V případě, že se stanete výhercem, může pořadatel po skončení soutěže uvést název Vašeho profilu na sociální síti v seznamu výherců uveřejněném na profilu pořadatele na sociální síti. V souvislosti se soutěží pořadatel již žádné další Vaše údaje nezpracovává. Jakékoliv fotografie Vámi případně přidané na profil pořadatele na sociální síti v rámci soutěže budou pořadatelem uchovávány pouze na jeho účtu na sociální síti.

 

Účast v soutěži je dobrovolná, nicméně bez poskytnutí výše uvedených údajů není možné se soutěže účastnit. Bez uvedení doručovací adresy pak není možné předat příslušnou výhru (pokud výherce vyžaduje zaslání výhry poštovní přepravou).

 

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zvláštní smlouvy představované těmito soutěžními podmínkami. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány nejdéle do 3 měsíců od skončení této soutěže a poté budou pořadatelem odstraněny.

 

Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům pořadatele, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany pořadatele. Sám pořadatel je nepředává mimo EU. Údaje - jména, příjmení a kontaktní adresy výherců mohou být poskytnuty příslušnému dopravci (Česká pošta) pro účely zaslání výhry. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů prováděné ze strany sociální sítě v rámci jejího provozu.

 

Vaše práva subjektu osobních údajů

 

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese obchod@bobisshop.cz nebo přímo pořadatele na adrese sídla uvedenou v bodě 1. této informace.

 

Soutěžící má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od pořadatele týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

 

Soutěžící dále může požadovat omezení zpracování, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen, nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu).

 

Soutěžící má také právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava a je to technicky možné, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Tyto informace jsou uveřejněny na https://www.bobisshop.cz/pravidla-soutez

 

V Praze dne 01.09. 2021

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.